Lisans Programı (2010-2011 Dönemi Öncesi) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

CMPE101 - Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş
Temel bilişim sistemleri, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı: işlemci, bellek, girdi/çıktı aygıtları, internet ve ağ sistemi, temel programlama kavramları, laboratuvar dersleri yoluyla uygulama yazılımı ve internet üzerine tecrübe kazandırılması.

CMPE102 - Bilgisayar Programlama
Programlama kavramları: veri tipleri, aritmetik işlemler, atama ifadeleri; girdi/çıktı fonksiyonları; kütüphane fonksiyonları; seçme ve tekrarlı ifadeler; kullanıcı tanımlı fonksiyonlar; diziler ve dizgiler.

MGMT 301 - Pazarlama Yönetimi I
Bu ders, pazarlamada karar alma sürecinin öncesinde ve devamında dikkate alınması gereken kavramları kapsar.

MGMT 317 - İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik insan kaynakları yönetimi: İnsan kaynaklarında etik, yasal ve sosyal yönler. Personel istihdamı. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi. Ödenek ve yan yardımlar. İş sağlığı iş güvenliği. Çalışanlarla İlişkiler.

TOUR 106 - Turizm Endüstrisi Temel Bilgileri
Bu dersin amacı,tourism endüstrisindeki ana kavramları tanıtmaktır. Turizmi neyin mümkün kıldığı, sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmada turizmin rolü nadir ve turizm bir ülkenin zenginliğinde nasıl önemli bir faktör haline gelebilir? Ayrıca, ulusal ve uluslararası turizmi etkileyen faktörler, turist davranışları, turizmin etkileri, pazarlama stratejileri ve turizmin geleceği belirlenecektir.

TOUR 202 - Ön Büro Prosedürleri
Dersin amacı, öğrencilerin ön büro işlemlerini anlamalarına, düzenlemelerine, gerçekleştirmelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olur. Bu ders, departmanlar arasındaki karmaşık ilişkileri, teknolojik gelişmeleri ve ön büro araçlarını değerlendirecektir.

TOUR 203 - Otelcilik Endüstrisine Giriş
Ders terminoloji üzerinde durarak turizmin farklı bileşenlerini tanıtır. Sürdürülebilir kalkınma ve temel noktaları, seyahat ve turizm endüstrisi için önemli kavram ve prosedürler, otelcilik sektöründe büyümeyi ve değişimi etkileyen güçler, örgütler ve geniş çalışmalardetaylıca tartışılacak konulardan bazılarıdır.

TOUR 204 - Yiyecek ve İçecek Operasyonları
Bu ders otel ve yiyecek içecek endüstrisine uzmanlık alanı olarak girmeye karar vermiş öğrencilere, yiyecek içecek operasyonlarının temel aşamalarını vererek rehber olacaktır.

TOUR 206 - Kat Hizmetleri
Bu dersin ana hedefi, kat hizmetleri departmanının prensipleri hakkında bilgi sağlamaktır.Departmanın sorumlulukları, otel işletmesi için departmanın önemi de ele alınacaktır

TOUR 207 - Yiyecek İçecek Hizmeti Operasyonlarına Giriş
Bu ders,otelcilik operasyonlarında işletme karar verme mekanizmaları hakkında bilgi sağlar. Bu derste yöneticiler için, analiz için otelcilik sektöründe kontrol ve planlama için muhasebe süreçleri üzerinde durulur.

TOUR 208 - Seyahat Endüstrisi
Bu ders,seyahat endüstrisinin organizasyonu ve turizm endüstrisi içindeki durumu hakkında genel bir fikir vermeyi amaçlarBunun için,turizmin bölümleri arasındaki ilişkiler, turistik ürünler ve seyahat güdüleyicileri üzerinde çalışılacaktır Tur pazar bölümlendirmeleri ve turların çeşitleri üzerinde de durulacaktır.

TOUR 210 - Türkiye’nin Turizm Coğrafyası
Bu ders Anadolu’nun oluşumu hakkında genel bir fakir vermek için kurulmuştur. Ayrica, ders, Anadolu medeniyetlerinin özet tarihi ve Anadolu’nun doğal kaynakları ve zenginliklerinide kapsar. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen antik yıkıntılarından ve müzelerinden de bahsedilecektir.

TOUR 302 - Türkiye'nin Turizm Mevzuatı ve Tüketici Hakları
Türk Turizmindeki ulusal turizm birimleri ve sivil girişimlere ek olarak hukukun temel kavramları tanıtılacaktır.Son olarak,turizm yetırımlarını cesaretlendirme ve tüketici hakları üzerinde durulacaktır.Ders Türkçe olarak verilecektir.

TOUR 304 - Turizm Ekonomisi
Bu ders turizm sektörünü anlamaya ve gerçekleştirmeye yarayacak iktisat konularını sunmaktadır. Enflasyon, işsizlik, ekonomik büyüme teorileri ve bölgesel iktisadi kararlari içeren, mikroiktisatta tartışma konuları ulusal düzeydedir. Turizm çarpan etkisi, turizm endüstrisi ile ilgili bazı diğer konulardan biridir.

TOUR 306 - Halkla İlişkiler ve Turizm
Bu ders turizmde halkla ilişkilerin ana konularını tanıtmayı amaçlar. Halkla ilişkilerin rolü, halkla ilişkileri planlama, halkla ilişkilerde internet kullanımı,tanıtım ve medya, iletişim, elektronik medya,reklam ve halkla ilişkiler arasındaki farklar üzerinde durulacaktır.Halkla ilişkilerin turizmdeki önemine vurgu yapılacaktır.

TOUR 307 - Gıda Üretimi
Dersin temel içeriği ekonomik, nufus ve adalet faktörlerini göz önünde bulundurarak diet, rutin gıda, hayvansal bazlı üretim sistemleri, çevresel faktörler ve halk sağlığı arasındaki bağlantıyı açıklamaktır

TOUR 313 - Yaz Stajı
Öğrenciler bu ders kapsamında Turizm İşletmeciliği Bölümü "staj yönergesi"nde uygunluğu belirtilen işletme türlerinden birinde görev alacaklardır. İlgili öğretim elemanları danışmanı oldukları öğrencilerin işbaşı eğitimi ile ilgili yazılı ve rutin kontroller ile danışmanlık hizmetleri yerine getirilecek, işletmelerle ilişkiler yürütülecektir.

TOUR 401 - Turizm ve Otelcilikte Pazarlama
Pazarlama, özellikle turizm ve otelcilikte büyüyen önemli bir kavramdır.Müşterilerin ve turizm ve otelcilikle ilgili işletmelerin arasındaki iletişim tatmin olmuş ve olmamış müşteri arasındaki ayrımı ortaya koyar. Bu ders, pazarlamanın genel prensiplerini otelcilik ve turizm endüstrilerine uygular, her bölümdeki belirli noktaları karşılaştırır ve farklılıkları ortaya koyar.

TOUR 402 - Otelcilik Muhasebesinde İşletme Muhasebesi
Bu ders, otelcilik endüstrisini değerlendirmek için iç ve dış kontrol teknikleri ve analitik perspektifi sağlar

TOUR 403 - İletişim Teknikleri
Bu ders turizm ve otelcilik işletmelerinde iletişim amaçları ve süreçleri hakkında daha iyi bir anlayış sağlanmasını amaçlar. Ayrıca, öğrencilerin sözlü iletişimlerini geliştirmelerine ve değerlendirmelerine olanak sağlar.

TOUR 404 - Uluslararası Turizm
Ders turizm pazarlaması ve turizm politika planlamasına hükümetin katılması konularını kapsar. Ek olarak, derste turizm politikaları ve planlamasının uluslararası ölçekte sosyal, kültürel ve ekonomik etkileri de ele alınacaktır.

TOUR 407 - Turizmde araştırma yöntemleri
Turizmde kullanılan araştırma yöntemleri

TOUR 408 - Alan Projesi II
Bu ders öğrencilerin araştırmayı anlayışlarına, bilgi ve beceri gelişimlerini algılamalarına, turizm ve otelcilik endüstrisinde kariyer yönelimlerine katkı sağlamayı amaçlar

Seçmeli Dersler

TOUR 421 - Satın alma ve Maliyet analizleri
Konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinde maliyet yapısı, kontrol aşamaları, kontrol yöntemleri, analizler, fiyatlandırma, seyahat işletmeciliği kapsamında paket tur maliyetleri, maliyet kontrolünde yardımcı olacak analitik yaklaşımlar

TOUR 424 - Yiyecek-İçecek ve Ziyafet Yönetimi
Bu derste otellerin ziyafet bölümleri ve kongre merkezlerinin yönetim sistemleri incelenmektedir. Uygulanan farkli pazarlama sistemleri, bu bölümlerin otelin odalar bölümü ve diğer bölümleri ile koordineli olarak işletilmesi ve pazarlanması konuları tartışılmaktadır. Aynı zamanda salonların değişik oturum düzenlerine göre kurulması, farklı servis türleri uygulamalı olarak gösterilmektedir

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

ECON 101 - İktisada Giriş I
Bu derste talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş yapılmaktadır. Monopol ve tam rekabet gibi, seçilmiş mikro ekonomik problemler incelenmektedir. Aynı zamanda kaynak dağıtımı ve gelir dağılımındaki fiyatların rolü gibi değişik konulara değinilmektedir.

ECON 102 - İktisada Giriş II
Bu ders GSMH, işsizlik, enflasyon gibi temel makroekonomik kavramları ele almaktadır. Temel kavramlar ele alındıktan sonra temel analiz araçları kullanılarak tüketim, yatırım, hükümet ve dış ticaretin milli hasıla ile olan ilişkileri ortaya konulmakta, para piyasası ve faiz ilişkileri irdelenmekte ve bu değişkenlerde ortaya çıkan değişmelerin hasıla üzerindeki etkileri çarpan mekanizmaları ile analiz edilmektedir.

ENG 113 - Akademik Dinleme ve Not Alma
İngilizce ders dinleme ve etkin not alma, not alınan bilgileri kullanarak paragraf yazma, akademik İngilizce kullanılarak işlenilen çeşitli konular hakkında fikir yürütme, tahmin yürüterek ve ipuçlarını kullanarak kelime hazinesini artırma, dinleme ve not alma sürecinin gereklerini yerine getirme

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG202 - Akademik İngilizce IV
Bu ders, araştırma bazlı rapor yazma becerilerini içerir. Rapor türleri ve modelleri, konu seçimi, tez cümlelerinin biçimlendirilmesi, açımlama ve özet yazılması, rapor taslağının oluşturulması, basılı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi, metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi, alıntılama kullanımı ve raporun yazılı ve sözlü biçimde sunumunu içerir. Süreçte Evrik Öğrenme Modelinden kapsamlı bir şekilde yararlanılır.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

LAN 101 - İkinci Yabancı Dil I
Diyaloglar, dilbilgisi çalışmaları ve alıştırmalar, fiiller, sıfatlar, zamirler, mukayese cümleleri, zaman ve mekan ile ilgili kavramlar vs

LAN 102 - İkinci Yabancı Dil II
Diyaloglar, dilbilgisi çalışmaları ve alıştırmalar, kendini tanıtma, fiyat sorma, saat, zaman, hava durumu ile ilgili kavramlar, gündelik basit konuşmalar vs

LAN 103 - İkinci Yabancı Dil II
Diyaloglar, dilbilgisi çalışmaları ve alıştırmalar, fiiller, sıfatlar, zamirler, relatif cümleler, participe passé, vs.

LAN 104 - İkinci Yabancı Dil IV

MATH101 - Matematiksel Analiz
Temel Cebirsel İşlemler, Grafikler, Fonksiyonlar ve Grafikleri, Denklemler ve Eşitsizlikler, Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Denklem Sistemleri, Matrisler ve Determinantlar.

MATH291 - Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I
Temel Kavramlar, tablo ve grafikler, erkezi Eğilim ve dağılım Ölçüleri, Olasılık kavramı, Örnek Uzayı, Koşullu Olasılık ve Bayes Yaklaşımı, Bağımsızlık, Rastgele Değişken ve Olasılık Fonksiyonu, Beklenen Değer, Binom ve Normal dağılımlar

MGMT 201 - İşletmeye Giriş
İşletme yönetimi, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri

PR 120 - Sosyal Psikolojiye Giriş
Sosyal algı, tutumlar, toplumsal etkileşim, ve saldırgan ve özgeci davranışlar.

SOC101 - Sosyolojiye Giriş
Sosyolojinin sosyal bilimler ve hayatımızdaki yeri, sosyolojinin temel ilgi alanı ve kapsamı; Sosyolojik açıklamlar: teoriler, toplumsal değişme, sosyolojik araştırma metodları,toplumsallaşma ve toplumsal etkileşim; toplumsal yapı ve toplumsal kurumlar; grup; aile, siyasi, dini ve eğitim kurumları; toplumsal tabakalaşma ve toplumsal sınıflar; Eşitsilik, yoksulluk; toplumsal kimlik; ırk ve etnisite ve cinsiyet; toplumsal kontrol

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.