Lisans Programı (2010-2011 Dönemi İtibariyle) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

Seçmeli dersler

LAN 103 (İkinci Yabancı Dil)

LAN 102 (İkinci Yabancı Dil)

LAN 101 (İkinci Yabancı Dil)

LAN 104 (İkinci Yabancı Dil)Zorunlu Bölüm Dersleri

ORY 400 - Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

TOUR 101 - Turizme Giriş
Turizm endstrisunun esasları, prensipleri ve pratikleri

TOUR 103 - Hijyen ve Sanitasyon
Hijyen ve santitasyon kavramları, üretim alanlarında hijyen ve sanitasyon, genel kullanım alanlarında hijyen ve sanitasyon, gıda güvenliği, personel hijyeni, Kalite sistemleri ve hijyen-sanitasyon

TOUR 108 - Servis İşlemleri Yönetimi
The content of the course is to provide students with the concepts and tools necessary to effectively manage a global hospitality/tourism service operation in a realistic and practical manner.

TOUR 110 - Dünya Turizm Çoğrafyası
Turizm çoğrafyası, zaman alanları, hava durumunu, kıtalar, bölgeler, ülkeler, Dünyadaki ana turizm destinasyonları ve turizm gelişimin olumlu ve olumsuz yönleri

TOUR 112 - Uluslararası Turizm
Turizm endüstrisinin yapısı ve bileşenleri, Seyahat ve turizm istatistikleri, Devletin turizm sektöründeki rolü, Turizmde pazarlama karması ve stratejileri

TOUR 114 - Turizm Mevzuatı
Bu derste genel olarak turizm hukukunun özellikleri, nitelikleri, kaynakları ve seyahat hürriyeti kavramları tartışıldıktan sonra turizmi düzenleyen üç temel yasa olan 2634 sayılı turizmi teşvik yasası, 1618 sayılı TÜRSAB yasası, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yasası ve bu yasalardaki tüzük ve yönetmelikler kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.

TOUR 122 - İktisada Giriş
Bu derste talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş yapılmaktadır. Monopol ve tam rekabet gibi, seçilmiş mikro ekonomik problemler incelenmektedir. Aynı zamanda kaynak dağıtımı ve gelir dağılımındaki fiyatların rolü gibi değişik konulara değinilmektedir.

TOUR 208 - Seyahat Endüstrisi
Bu ders,seyahat endüstrisinin organizasyonu ve turizm endüstrisi içindeki durumu hakkında genel bir fikir vermeyi amaçlarBunun için,turizmin bölümleri arasındaki ilişkiler, turistik ürünler ve seyahat güdüleyicileri üzerinde çalışılacaktır Tur pazar bölümlendirmeleri ve turların çeşitleri üzerinde de durulacaktır.

TOUR 209 - Rekreasyon ve Boş Zaman Yönetimi
Boş zaman değerlendirmeye tarihsel açıdan bakış, Kültürel miras ve boş zaman değerlendirme, Bos zaman değerlendirme rekreasyon, insanların ihtiyaçları ve boş zaman değerlendirmesi, boş zaman değerlendirmede devlet ve özel sektörün rolü.

TOUR 211 - Turizmde Sürdürülebilirlik ve Planlama
Turizm büyümesi ve sürdürülebilirlik. Turizm planlamasının presipleri ve temel kavramları.

TOUR 213 - Turizm Ekonomisi
Turizmin diğer ekonomik sektörlerle etkileşimi, Turizm pazarında denge, paket turlarda fiyat belirleme, turizm istihdamına katılma

TOUR 214 - Destinasyon Yönetimi
Gelişmiş sürdürülebilir turizm destinasyonları, rakip destinasyonlar, turistlerin destinasyon kararları ve tecrübeleri, turistik destinasyonlarındaki sorunları anlama ve yönetme, destinasyon politikası, planlama , gelişim, destinasyon yönetimi ve pazarlamadır.

TOUR 216 - Konaklama ve turizm işletmelerinde girişimcilik
Turizm ve konaklama işletmelerinde girişimciliğin doğal yapısı ve önemi, kadın ve genç girişimciler, girişimciliğin tarihi, uluslar arası girişimcilik fırsatları, yaratıcılık, işsel fikir geliştirme, iş planı hazırlama, pazarlama planı, finans, imtiyazlar, girişimcilik stratejisi, yeni girişim kararı.

TOUR 307 - Gıda Üretimi
Dersin temel içeriği ekonomik, nufus ve adalet faktörlerini göz önünde bulundurarak diet, rutin gıda, hayvansal bazlı üretim sistemleri, çevresel faktörler ve halk sağlığı arasındaki bağlantıyı açıklamaktır

TOUR 308 - Konaklama işletmelerinde pazarlama
Yiyecek-içecek işletmelerini yapısı ve organizasyonları bu derste ele alınacaktır. Ders ile ilgili olan uygulamalar öğrencilere gösterilecektir.

TOUR 310 - Yiyecek- İçecek Yönetimi
Bu derste yiyecek servisinin önemi ve servis kavramının tanımı, servis departmanında kullanılan malzemeler, servis türleri, içecek bilgisi ve içeceklerin servisi konuları üzerinde durulacaktır.

TOUR 311 - Hotel Yönetimi
Hotel işi, hoteller ve oda operasyonları, yiyeyecek içecek departmanı, mutfak işleri, yönetim servisleri, pazarlama ve insan kaynakları, liderlik, planlama ve organizasyon, konaklama bilgi sistemleri

TOUR 312 - Menu Planlama ve Sunumu
Standart tarif yapabilme, menu hazırlama, menu planlama, gıdaların özellikleri ve dengeli ve yeterli yiyecekler

TOUR 313 - Yaz Stajı
Öğrenciler bu ders kapsamında Turizm İşletmeciliği Bölümü "staj yönergesi"nde uygunluğu belirtilen işletme türlerinden birinde görev alacaklardır. İlgili öğretim elemanları danışmanı oldukları öğrencilerin işbaşı eğitimi ile ilgili yazılı ve rutin kontroller ile danışmanlık hizmetleri yerine getirilecek, işletmelerle ilişkiler yürütülecektir.

TOUR 316 - Opera-PMS
Fidelio Opera Modülünün temel işleyişini öğrenmek

TOUR 407 - Turizmde araştırma yöntemleri
Turizmde kullanılan araştırma yöntemleri

TOUR 410 - İş Başı Eğitimi
Öğrenciler bu ders kapsamında Turizm İşletmeciliği Bölümü "staj yönergesi"nde uygunluğu belirtilen işletme türlerinden birinde görev alacaklardır. İlgili öğretim elemanları danışmanı oldukları öğrencilerin işbaşı eğitimi ile ilgili yazılı ve rutin kontroller ile danışmanlık hizmetleri yerine getirilecek, işletmelerle ilişkiler yürütülecektir.

TOUR 413 - Etkinlik planlaması ve yönetimi
Etkinlik planlama, yönetim, organizasyon, etkinlik planlaması sürecindeki iletişim sorunları, finansman, pazarlama, etkinlik değerlendirme, etkinlik yönetimindeki pratiksel sorunlar

TOUR 414 - Konaklama ve turizmde strateji yönetimi
Turizm endstrüsü ve konaklama işletmelerinde strateji yönetimi, Konaklama ve turizm çerçevesi, organizasyonel çevre, iş seviye stratejileri, birleşik seviye stratejileri, strateji planlama, strateji kurma, uygulama ve değiştirme.

TOUR 421 - Satın alma ve Maliyet analizleri
Konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinde maliyet yapısı, kontrol aşamaları, kontrol yöntemleri, analizler, fiyatlandırma, seyahat işletmeciliği kapsamında paket tur maliyetleri, maliyet kontrolünde yardımcı olacak analitik yaklaşımlar

TOUR 423 - Turizmde Finansal Yönetim
Turizm Finansmanı ve Uygulamaları

TOUR 424 - Yiyecek-İçecek ve Ziyafet Yönetimi
Bu derste otellerin ziyafet bölümleri ve kongre merkezlerinin yönetim sistemleri incelenmektedir. Uygulanan farkli pazarlama sistemleri, bu bölümlerin otelin odalar bölümü ve diğer bölümleri ile koordineli olarak işletilmesi ve pazarlanması konuları tartışılmaktadır. Aynı zamanda salonların değişik oturum düzenlerine göre kurulması, farklı servis türleri uygulamalı olarak gösterilmektedir

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

MGMT 301 - Pazarlama Yönetimi I
Bu ders, pazarlamada karar alma sürecinin öncesinde ve devamında dikkate alınması gereken kavramları kapsar.

MGMT 317 - İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik insan kaynakları yönetimi: İnsan kaynaklarında etik, yasal ve sosyal yönler. Personel istihdamı. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi. Ödenek ve yan yardımlar. İş sağlığı iş güvenliği. Çalışanlarla İlişkiler.

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

CMPE103 - Bilgisayara Giriş
Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri; veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi; Windows ortamı; bilgisayar ağları ve iletişim; internet uygulamaları; uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

CMPE104 - Bilgisayarlar ve Bilgi Sistemleri
Hesap tablolarına giriş: bir hesap tablosu yaratmak ve biçimlemek; formüller ve fonksiyonlar; grafikler ve çizelgeler; ?eğer-ise? analizi; veritabanı ve veritabanı yönetim sistemlerine genel bir bakış; ilişkisel veri modeli; veritabanı nesneleri: tablolar, sorgulamalar, formlar ve raporlar; veriyi saklamak, sıralamak ve düzenlemek; veritabanı tablo

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG202 - Akademik İngilizce IV
Bu ders, araştırma bazlı rapor yazma becerilerini içerir. Rapor türleri ve modelleri, konu seçimi, tez cümlelerinin biçimlendirilmesi, açımlama ve özet yazılması, rapor taslağının oluşturulması, basılı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi, metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi, alıntılama kullanımı ve raporun yazılı ve sözlü biçimde sunumunu içerir. Süreçte Evrik Öğrenme Modelinden kapsamlı bir şekilde yararlanılır.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

MATH101 - Matematiksel Analiz
Temel Cebirsel İşlemler, Grafikler, Fonksiyonlar ve Grafikleri, Denklemler ve Eşitsizlikler, Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Denklem Sistemleri, Matrisler ve Determinantlar.

MGMT 111 - İşletmeye Giriş I
İşletme yönetimi, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri

MGMT 203 - Muhasebe İlkeleri I
Bu derste, muhasebenin temel kavramları, finansal tabloların yapısı, hesap sınıflandırmaları, muhasebe defterleri, dönem içi muhasebe kayıtları, mizan çıkarma, basit envanter ve kapanış kayıtları ve bilanço ve gelir tablosu düzenleme esasları üzerinde durulmaktadır.

MGMT 206 - Örgütsel Davranış
Bu derste öğrencilerin örgütlerindeki insanları anlayabilmesi ve yönetebilmesi için geniş bir yelpazeden teoriler, araçlar ve teknikler aktarılır.

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

Seçmeli dersler

TOUR 315 - Odalar Bölümü Yönetimi
Önbüro ve kat hizmetleri bölümlerinin konaklama işletmesi içerisindeki yeri, işletmenin diğer bölümleri ile ilişkileri, hiyerarşik yapı, görev tanımları ve rutin işleyiş, Önbüro kapsamında rezervasyon, müşteri giriş-çıkış işlemleri, raporlama, üniformalı hizmetler, gece uygulamaları, santral; Oda fiyatlama, doluluk tahmini, Otomasyon sitemi; kat hizmetleri kapsamında oda temizliği, hijyen, genel alanların temizliği, çamaşırhane ve bu işlevlerin yönetilmesi hakkında bilgiler içermektedir

TOUR 318 - Konaklama Denetimi
Konaklama denetimi ilgili kavramlar ve konaklama denetiminin işleyişi

TOUR 323 - Beslenme Yönetimi
Gıda güvenliği ve içerikleri hakkında detaylar ve sağlıklı beslenme sistemi konularını ele almak

TOUR 331 - Seyahat Acentası operasyonları
Bu derste seyahat sektöründe faaliyet gösteren tur operatörlüğü ve seyahat acentacılığı firmalarının tanıtılması kuruluş işleyiş ve fonksiyonlarının belletilmesi, tur çeşitleri ve turlarda görev alan elemanlar, tur planlaması, turun hazırlanması, pazarlanması ve turun gerçekleşmesi yanında seyahat sektörü firmalarının önemli görevlerinden biri olan Ticketing (Biletleme) konuları verilmektedir.

TOUR 415 - Konaklama Muhasebesi
Bu derste; konaklama işletmelerinde muhasebenin amaç, önem ve özellikleri, gelirlerin, yabancı paralı işlemlerin, malzeme hareketlerinin, personel giderlerinin, duran varlık ve amortismanların takip ve kontrolü ile dönemsel faaliyet raporları, gider kontrolü, kar planlaması ve kontrolü gibi konular ele alınacaktır.

TOUR 416 - Hotel Endüstrisinde Seminer
Seçilmiş katkı sağlayabilecek insanlar ve öğrenciler. Fakültenin süregelen araştırma projelerini sunumu ve kritiği

TOUR 419 - Uluslararası Mutfaklar
Öğrenciler güvenlik, hijyen, menu planlama, yemek pişirme prensipleri ile çeşitli kültür ve mutfaklardan yiyecek hazırlama ve sunma çeşitlerini öğrenecekler.

LAN 103 (İkinci Yabancı Dil)

FRE401 - Fransızca V
Diyaloglar, dil bilgisi çalışmaları ve alıştırmalar, fiiller, sıfatlar, zamirler, relatif cümleler, participe passé, vs.

GER401 - Almanca V
Diyaloglar, dilbilgisi çalışmaları ve alıştırmalar. ( turizm, iş mektupları, sözlü ve yazılı çeviriler).

RUS301 - Rusça III
Diyaloglar, dilbilgisi çalışmaları ve alıştırmalar, kendini tanıtma, fiyat sorma, saat, zaman, hava durumu ile ilgili kavramlar, gündelik basit konuşmalar vs.

SPAN401 - İspanyolca V

LAN 102 (İkinci Yabancı Dil)

FRE301 - Fransızca III
Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilere yönelik etkinlikleri içerir. Bu etkinlikler, turistik yerler, otel hizmetleri, yaşam tarzı, günlük rutinler, insanlar, kişilikler, yiyecek ve içecekler çerçevesinde işlenir. Kültürel olgular da dersin içeriğinde vardır.

GER301 - Almanca III
Diyaloglar, dil bilgisi çalışmaları ve alıştırmalar yardımı ile meslekler, hobiler ve ülkeler hakkında bilgi.

RUS202 - Rusça II
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyinde (A1) iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri içermektedir. Bu etkinlikler arasında yerler, ulaşım, seyahat, tarihler, meslekler, tatil aktiviteleri, geçmişte yapılan aktiviteler gibi çeşitli konular yer alır. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dahildir.

SPAN301 - İspanyolca III
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyinde (A1) iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri içermektedir. Bu etkinlikler arasında yerler, ulaşım, seyahat, tarihler, meslekler, tatil aktiviteleri, geçmişte yapılan aktiviteler gibi çeşitli konular yer alır. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dâhildir.

LAN 101 (İkinci Yabancı Dil)

FRE201 - Fransızca I
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri içermektedir. Bu etkinlikler arasında duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri ve günlük rutinler gibi çeşitli konular yer alır. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dahildir.

GER201 - Almanca I
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri içermektedir. Bu etkinlikler arasında duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri ve günlük rutinler gibi çeşitli konular yer alır. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dâhildir.

RUS201 - Rusça I
Bu ders öğrencilerin A1 düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri içermektedir. Bu etkinlikler arasında duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri ve günlük rutinler gibi çeşitli konular yer alır. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dâhildir.

SPAN201 - İspanyolca I
Bu ders öğrencilerin A1 düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri içermektedir. Bu etkinlikler arasında duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri ve günlük rutinler gibi çeşitli konular yer alır. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dâhildir.

LAN 104 (İkinci Yabancı Dil)

RUS401 - Rusça V
Diyaloglar, dilbilgisi çalışmaları ve alıştırmalar, kendini tanıtma, fiyat sorma, saat, zaman, hava durumu ile ilgili kavramlar, gündelik basit konuşmalar vs.