Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli DerslerZorunlu Bölüm Dersleri

- Lisansüstü Serbest Seçmeli

ISL555 - Araştırma Yöntemleri
Bilgi ve bilimsel araştırma ile ilgili önemli kavramlar tanıtıldıktan sonra, bilimsel araştırmada kullanılacak istatistik ve teknik kavramlar , bilimsel araştırma süreci, araştırma çeşitleri ve desenleri, Nicel araştırma yöntemleri, veri kaynakları ve örnekleme, parametrik ve parametrik olmayan hipotez testleri , anket formunun hazırlanması ve değerlendirilmesi konuları bilgisayarda SPSS paket programı uygulaması ile birlikte verilmektedir. Sonu olarak Bilimsel yazım ve raporlama sistemleri örnekleri ile verilmektedir.

TUR 500 - Seminer
Araştırma metotları, veri tipleri ve veri toplama, veri analizi için istatiksel teknikler, şema ve grafik kullanımı, araştırmanın raporlanması

TUR 501 - Genel Turizm
Bu derste turizm ve turist kavramları, turizmin çeşitleri,turizm endüstrisi, turizm arzı ve talebi, turizmin sosyal-ekonomik ve fiziksel çevre ile etkileşimi, Türkiye turizminin durumu, alternatif turizm ve çeşitleri tanıtım düzeyinde ele alınacaktır.

TUR 503 - Turizm Mevzuatı
Bu derste genel olarak turizm hukukunun özellikleri, nitelikleri, kaynakları ve seyahat hürriyeti kavramları tartışıldıktan sonra turizmi düzenleyen üç temel yasa olan 2634 sayılı turizmi teşvik yasası, 1618 sayılı TÜRSAB yasası, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yasası ve bu yasalardaki tüzük ve yönetmelikler kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.

TUR 599 - Tez

Seçmeli Dersler

TUR 510 - Turizm ekonomisi
Turizm Ekonomisi ve Strateji Kavramları, Turizm ve İktisat Bilimi, Turizmin Ekonomideki Yeri ve Önemi, Turizm Talep ve Arzı, Turizm Arz ve Talebinin Özellikleri ile Bunları Etkileyen Faktörler, Turizm Piyasası, Turizm Ekonomisi ve Ödemeler Dengesi, Turizmin Ekonomik Etkileri, Turizmin Para Piyasasına Etkileri, Turizmin Milli Gelir, İstihdam, Enflasyon ve Yatırımlara Etkileri, Turizm Yatırımlarının Özellikleri ve Ekonomik Getirileri,Turizm Gelirlerinin Özellikleri ve Kamu Gelirlerine Etkileri

TUR 511 - Turizm Pazarlaması
Bu derste; pazarlama kavramı, pazarlama planı, durum analizi, turizm pazarlaması, turistik ürün, turizm piyasası ve turizmde dağıtım sistemleri ile pazarlama ve turizm pazarlamasına ilişkin tüm konular ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

TUR 512 - Alternatif Turizm
Alternatif Turizm ve Gelişme Alanları, Turistik Ürün Çeşitlendirme, Türk Turizminde Turistik Ürün Çeşitlendirme, İnanç Turizmi, Kültür Turizmi, Doğa Turizmi, Sağlık Turizmi

TUR 513 - Konaklama İşletmeciliği
Konaklama işletmeciliği ile ilgili temel bilgiler, verildikten sonra özellikle dünya ve Türkiyedeki sınıflama ölçütleri tartışılacaktır. Otel işletmeleri açısından yönetim ve yöneticilik kavramları, yönetim fonksiyonları, örgüt teorisi ve organizasyon analizi incelenecektir. Son beş hafta ise öğrencilerin konular ile ilgili sunumları tartışılacaktır.

TUR 514 - Seyahat İşletmeciliği
Bu derste seyahat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tanıtılması kuruluş işleyiş ve fonksiyonlarının, hukuki ve organizasyonel yapılarının belletilmesi, seyahat işletmelerinin personel yapıları, ürünleri tur çeşitleri ve turlarda görev alan elemanlar, tur planlaması, turun hazırlanması, pazarlanması ve turun gerçekleştirilmesi

TUR 515 - Yiyecek İçecek Yönetimi
Bu derste yiyecek içecek departmanlarını ve restoran, bar ve otellerin organizasyon yapısını tanıtılacak, menü, menü tipleri anlatılacaktır. Restoran ve barlarda içecek seçimi, servis çeşitleri ve yiyecek-içecek aşamaları, yiyecek-içecek devri, konuk ilişkileri, yiyecek-içecek pazarlama çalışmaları ele alınacaktır.

TUR 517 - Turizm Ulaştırması
Turizm seyahatleri, tarihi gelişimi, önemi - turizmde ulaştirmanin önemi, fonksiyonlari - ulaştirma hizmetlerinin pazarlanmasi ve karşilaşilan sorunlar - kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşimlarinin turizmdeki yeri ve önemi - ulaştirma işletmeleri ile seyahat işletmeleri arasinda koordinasyon ve yaşanan sorunlar ile çözüm öneriler

TUR 518 - Turizm Yatırım Projeleri Değerlemesi
Turizm Endüstrisinin Yapısı ve Genel Karakteristikleri,Turizm Yatırım ve Temel Kavramlar, Turizm Yatırımlarını Teşvik Tedbirleri ve Krediler